• First Semester                  Classroom Code:

  1st Period: English I        

  2nd Period: English I       
  3rd Period: planning
  4th Period: English IV      

  Second Semester:             Classroom Code:
  1st Period:  English III     ksh47ei

  2nd Period: English I        wznmxti
  3rd Period:  English I        5zwmrii
  4th Period:  planning